Psykologgruppen ENSA AB
Meny

Utredningar

Vi gör psykologutredningar av elever från förskoleklass upp till och med
gymnasiet när eleven på något vis har det svårt i skolan. Det kan t ex vara
• svårt att koncentrera sig och fokusera i klassrummet,
• att befästa det man lär sig och /eller
• det kan vara svårt med kamrater och vuxna.

Vi börjar alltid med ett samtal tillsammans med föräldrar och skolpersonal.
De får beskriva vad det är som oroar. Om eleven är tillräckligt gammal är han/hon med i samtalet.

Om vi kommer överens om att en utredning ska göras träffar vi eleven under 2-4 timmar och gör olika testuppgifter för att ta reda på styrkor och svagheter i inlärning och tänkande. Vi ser också hur eleven arbetar och kan fokusera och samspela i situationer. Ibland gör vi klassrumsobservationer för att få inblick i hur det kan se ut i en gruppsituation.

Våra verktyg
Vi använder oss av olika test som WAIS-III, WISC-IV, WPPSI-III, Leiter-R,
ABAS-II, "Jag tycker jag är", Becks ungdomsskalor samt olika frågeformulär
för att ringa in det vi behöver veta.

Hur går vi vidare?
Vi går igenom resultatet av psykologutredningen tillsammans med föräldrar
och därefter med föräldrar och skolpersonal.
Utredningen ger underlag för hur vi skall kunna ge råd och stödja elev, pedagoger och föräldrar.

Ibland kan man behöva utreda vidare vissa svårigheter där elev och föräldrar kan behöva mer stöd på sikt t ex om det kan vara ADHD, ADD, autism, tourettes syndrom, tvångshandlingar, ångest, depression, läs- och skrivsvårigheter eller motoriska svårigheter. I sådana fall rekommenderar vi att skolhälsovården skriver remiss till landstinget för att fortsätta utredningen och bedömningen.
Det är alltid föräldrarna som avgör om de vill ha en fortsatt utredning eller kontakt med barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.

Om inlärningssvårigheterna är mycket stora och det föreligger ett begåvningshandikapp har man rätt att ansöka om plats inom särskolan och få stöd inom habiliteringen.